garbanmak işlik

 1. Döwüm-dişlem çörek iýmek, doýar-doýmaz nahar edinmek, ýeňiljek nahar iýmek.

  • Oraz aga, bir iki agyz garbanyp gidäýseňiz gowy bolardy. («Kolhoz Günleri»)

  • Aý ogul, gel bir agyz çörek garban, soň ýene işläber -- diýdi. (M. Ibrahimow, Ol gün geler)

  • Meniň maşgalam garbanmaga zat tapmaz, aç ýatyp, aç turýa, onuň iti hem bugdaý çöreginden ýüz öwürýä. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

  • Obada edere iş, garbanara zat tapmadyk aç daýhan bazara dökülipdi. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

 2. Näumyt galmak, hiç zatsyz galmak, sermenmek.

  • Eger-de biz olaryň şu pikirini puja çykaryp biläýsek, onda olar düýbünden garbanyp galarlar. (M. Gorkiý, Ene)