garawul

  1. Bir zady goramak, saklamak üçin ýa-da biwagt adam barmagy gadagan adilen ýere goýulýan sakçy.

    • Mawy birnäçe gün bundan ozal, Eziziň saraýyna garawul bolan gijesi birnäçe ýaraglaryň düýä ýüklenenini görüpdi. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

    • Men şu gün şäher magazininiň direktoryny gördüm. Ol maňa: --Magazine gije garawul bol! -- diýdi. (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)

  2. Nyşana almak üçin hyzmat edýän, tüpeňiň hiliňiň ujundaky çykyp duranja demir.

    • Tüpeňiň garawuly.

garawula almak

Nyşana almak.

hormat garawuly

Ýas ýerinde ölen adamynyň meýdiniň ýanynda durýan adam.