garasuw

Saryň gaýnamagy zerarly agzyndan gelýän suwuklyk.

  • Agzymdan garasuw geýär.

Ýazuw düzgüni

Menlik ýöňkemaniň -um, -umyz, senlik ýöňkemäniň -uň, -uňyz goşulmalary goşulýar.

Meselem garasuw - garasuwum, garasuwuň.

göz agyry

Körlük keseliniň ady.

  • Trahoma wagtynda bejerdilmän, kirpik ýykylyp, göze garasuw inip, oňa gül düşende, ony derman bilen bejerip bolmaýar. (S. K. Karanow, Trahoma we oňa garşy göreş)

  • Onuň gözüne garasuw inipdir.