garantga

Mal-gara, guş gelmezlik üçin ekiniň içinde adama meňzedilip goýulýan şekil, agaçdan we ş. m. edilen göwre.

  • Garantga ýaly bolup duran Elli hoş geldä öz syryny aňlatjak boldy. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)

  • Men saňa garantga diýemok. (B. Pürliýew, Ilkinji gün)

  • Uly ýoluň ýakasynda asylyp duran Horaz bagşy bir garaşda ekiniň içindäki garantga ýaly görünse, ikinji garaşda gyjytly gygyrýan jarçyny ýada saýlardy. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

  • Ata sömelek bir gowaçanyň düýbünde dikilen garantga ýaly sömelip durýar. (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)

  • Bu bolsa yzda brigadir ýa-da zweno başlygyny görse, garantga ýaly sömelip durýar. (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)