garamak işlik

  1. Seretmek, bakmak, äňetmek.

    • Kerim myhmanlaryň ýüzlerine ýylgyryp garady. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

  2. Gözegçilik etmek, äňetmek.

    • Çagalara garar ýaly bir adam gerek.

  3. Ara alyp maslahatlaşmak, derňemek.

    • Bu meselä geçen ýygnakda garadylar.

  4. Agzyna seredip durmak, bagly bolmak, garaşly bolmak.