garalmak1 işlik

 1. Gara bolmak, gara reňke öwrülmek.

  • Proýawitelde köp saklansa, surat garalýar.

 2. Bozulyp başlamak, üýtgemek (hawa hakynda).

  • Bulut gelip, hawanyň ýüzi garaldy.

 3. Göçme manyda Bişmek, ýetişmek.

  • Üzümler eýýäm garalypdyr.

 4. Garaňky düşüp başlamak.

  • Bu wagt ýaňy iňrigiň garalyp barýan wagtydy. (A. Gowşudow, Mähri-Wepa)

 5. Uzakdan görünmek, çala mälim bolmak.

  • Göwnüme bolmasa, ol tamyň düýbünde bir zat garaldy, nämedigini açyk saýgaryp bilmedim.

garalmak2 işlik

Ara alnyp maslahatlaşlmak, seredilmek.

 • Ýygnakda iki mesele garaldy.