garaşsyz sypat

Garaşly däl, özbaşdak, özygtyýarly.

  • Oblastlaryň tanymal hökümdarlary özlerini patyşadan garaşsyz duýardylar. (Gadymy Dünýä Taryhy)