garaşmak işlik

Biriniň ýa bir zadyň geler wagty bolýança sagynmak, durmak, göz dikmek.

  • Men Aşyra garaşýaryn. Ol saňa sabyrsyzlyk bilen garaşýar. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

  • Eziz bir salym garaşandan soň, olara sorag berdi. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

  • Sen onuň görýän çäresine garaşma-da kyn ýagdaýdan baş çykarmagy öwren. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

  • Ol, soraga-da garaşman, öz akylynyň ýetişine görä, düşündirip başlady. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)