garaşly sypat

  1. Birine banka bolan, öz erkli däl, bir zatdan asyly bolan başga bagly.

    • Şol wagtlarda adamlar tebigata bütinleý garaşly bolupdyrlar. (Gadymy Dünýä Taryhy)

  2. Bir edara, gurama tabyn bolan.