garaş at

Bakyş, serediş, äňediş.

  • Uly ýoluň ýakasynda asylyp duran Horaz bagşy bir garaşda ekin içindäki garantga ýaly görünse, ikinji garaşda gyjytly gygyrýan jarçyny ýada salýardy. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)