garşydaş

  1. Biri-biriniň garşysynda bolan, garşyma-garşy bolan.

    • Olaryň garşydaş oturan goňşulary toý edýär.

  2. Göreşde, ýaryşda we s. m. garşyňa çykyş edýän bäsdeş.

    • Ol küştde garşydaşyndan utuldy.