garşy

 1. Biriniň ýa-da bir zadyň göni öň tarapy, maňlaý tarapy.

  • Garşym alyp duran dilber, Näzlim bir suw ber içeli. («Görogly» eposy)

  • Ýaşulular duralganyň garşysyndaky düzlükde aýak üstünde miting geçirdiler. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

  • Hojaýyn onuň garşysynda poluň üstünde oturdy, bir salym onuň ýüzüne sesini çykarman seretdi. (A. P. Çehow, Saýlanan eserler)

 2. Ýöredilýän pikiriň, düşünjäniň, işiň we ş. m. tersine.

  • Özleriniň ötgür sözlerini duşmanyň garşysyna gönükdirdiler. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

 3. Her gezek, gaýta-gaýta, birsyhly.

  • Sen garşy meniň ýanyma beýdip gelip durma-da, özüň hem bir alajyny görjek bol.

garşy gitmek

Biriniň pikiri, hereketi bilen razylaşman, onuň pikirine garşy bolmak, garşy durmak, garşy çykmak, ters hereket etmek.

 • Bize garşy çykýanyň seňrigine kakarys. (Nury Annagylyç, Saýlanan eserler)