garşa

[garşa:]

Köne adat boýunça gelinlik gyz alyp, ýerine gyz bermeklik däbi.

  • Garşa guda bolany üçin, bu iki arada uzyn salgyt-galyň diýilýän zat ýok. (A. Gowşudow, Saýlanan eserler)

  • Şeker ýatişse, şany çykaryp, ýa garma edip, öýüne gelin getirmekçidi. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)