garçyn

Geýim-gejim salynýan çuwalyň bir görnüşi.

  • Ogulgerek garçyn çuwalyň içini döküşdirýärdi. (N. Saryhanow, Saýlanan eserler)

  • Suw akar çarpyp bile, Gyz gaýdar gaçryp bile, Degmäň gyzyň göwnüne, oýnasyn laçyn bile. («Türkmen Halk Şahyrana Döredijiligi)