gar gar

[ga:r]

Suw kristaljyklary görnüşinden ybarat bolup, gyşyna düşýän ak tozgajyk ýaly atmosfera ýaly.

 • Gar gatyşykly şowlaýan şemal esgerleriň içinden geçýärdi. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

 • Gar kimin ak pagtamyzdan reňk alan ak bulutlar gök ýüzünde görýärler. (R. Seýidow, Eserler)

 • Gar «ýagdysy» diýip begenme, aýazy bardyr; işan «geldi» diýip begenme, nyýazy bardyr. (nakyl)

gar awusy

Gar ýagmazdan öňki ýiti sowuk.

 • Howa erbet bulaşypdyr, gar awusy bar. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)

petiňe gar ýagmak

Işiň gaýtmak, bagtyň ýatmak.

 • Petime gar ýagdy meniň, Eý arçyn, öýüň ýykylsyn! (Çary Aşyr, Poemalar)

ýüzünden gar ýagmak

seret ýüz 1

 • Berdi aganyň ýüzünden gar ýagýar, serederligi ýok. (A Durdaýew, Saýlanan eserler)


Duş gelýän formalary
 • gara
 • garady
 • garadyk
 • garadyr
 • garam
 • garamy
 • garda
 • gardan
 • gardy
 • gardylar
 • gardym
 • gardyňmy
 • garja
 • garlar
 • garlara
 • garlardan
 • garlary
 • garlaryndan
 • garlaryny
 • garlaryň
 • garly
 • garlydyr
 • garlyk
 • garlykda
 • garlykdan
 • garlylara
 • garlymyka
 • garlyny
 • garlynyň
 • garlyň
 • garmy
 • garsyz
 • gary
 • gary-da
 • garydy
 • garym
 • garyma
 • garymda
 • garymdaky
 • garymy
 • garymyz
 • garymyň
 • garyn
 • garyna
 • garynda
 • garyndaky
 • garyndan
 • garyny
 • garynyň
 • garyň
 • garyňa
 • garyňda
 • garyňy
 • garyňyza
 • garça