gapy ga‧py at

 1. Jaýa girmek üçin ötelge, girelge, agyz.

  • Bahar bilen çykyp gitdi içerden, Baryp hasapçylaň açdy gapysyn. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

 2. Jaýyň agzyna oturdylýan gabsa, işik.

  • Agaç ussalarynyň ýanynda taýyn gapylar dur. (B. Kerbabaýew, Aýsoltan)

 3. Öýüň işiginiň öňi, öň tarapy.

  • Gapymda ýolbars saklap, öýümde arkaýyn ýatyp bilmen. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

gapy haky

Könelişen söz Gelin edinilende: Gelinlik gyz alnyp gaýdyljak bolanda, işik tutup duranlara hem-de getirilen gelin bir jaýa saljak bolanlarynda işigi tutup duranlara berilýän pul.

gapy syrmak

Işikme-işik aýlanmak.

gapy tutmak

Könelişen söz Pul almak maksady bilen çykarylýan gyzyň oturan öýüniň işigini açman saklamak, şeýle hem gelin salynjak işigi açman saklamak.

ýedi gapyda

Ýer tapmadyk- belli bir ýerde orun tutmaýan, hemme ýerden kowlup ýören.


Duş gelýän formalary
 • gapa
 • gapam
 • gapyda
 • gapydaky
 • gapydan
 • gapydanam
 • gapylam
 • gapylar
 • gapylara
 • gapylaram
 • gapylarda
 • gapylardan
 • gapylarmy
 • gapylary
 • gapylaryna
 • gapylarynda
 • gapylaryndaky
 • gapylaryndan
 • gapylaryny
 • gapylarynyň
 • gapylaryň
 • gapylaryňy
 • gapyly
 • gapylyga
 • gapylyk
 • gapylynyň
 • gapylyň
 • gapym
 • gapyma
 • gapymda
 • gapymdan
 • gapymy
 • gapymyz
 • gapymyza
 • gapymyzda
 • gapymyzdaky
 • gapymyzdan
 • gapymyzy
 • gapymyzyň
 • gapynam
 • gapyny
 • gapynyň
 • gapynyňam
 • gapysam
 • gapysy
 • gapysydyr
 • gapysyn
 • gapysyna
 • gapysynam
 • gapysynda
 • gapysyndady
 • gapysyndaky
 • gapysyndan
 • gapysyndanam
 • gapysyny
 • gapysyny-da
 • gapysynyň
 • gapysynyňkydy
 • gapysyz
 • gapyça
 • gapyň
 • gapyňa
 • gapyňam
 • gapyňda
 • gapyňdaky
 • gapyňdan
 • gapyňy
 • gapyňyz
 • gapyňyza
 • gapyňyzda
 • gapyňyzdan
 • gapyňyzy
 • gapyňyzyň
 • gapyňyň