gapdallamak işlik

Bir zadyň gapdaly bilen ýöremek, bir zadyň deňinden gitmek, gapdalyna ýakynlaşmak.

  • Duşumyzda bolsa başga bir Sanýa gapdallap barýar. (L. N. Tolstoý, Saýlanan eserler)

  • Ol sessiz-üýnsüz we bir hili gapdallap ýöreýärdi. (M. Gorkiý, Ene)