gapak

 1. Gazanyň, çäýnegiň, çelegiň we ş. m. agyz ýapysy.

  • Soň özüm çykdy-da köwşüni geýmäge durdy. (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)

  • Garrynyň gataňsy barmaklary gaýnap duran gazanyň gapagyny galdyranda çekdirmäniň ysy tamyň içini tutdy. (K. Işanow, Watan üçin)

 2. Dutaryň gundagynyň ýüzi.

  • Şükür dutarynyň gapagyna kakyp başlady. (N. Saryhanow, Şükür Bagşy)

 3. Mekdep partasynyň açylyp-ýapylýan ýasy bölegi.

  • Oglan partasynyň gapagyny çalaja açdy. («Pioner» žurnaly)

 4. Ýagyş ýagandan soň, ekilen ýeriň üstünde emele gelýän bölejik-bölejik gyrmança, gatan ýukajyk ýer gatlagy.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem gapak - gapagy.