gant

Şugundyryň we gamşyň aýratyn sortundan alynýan ýokumly, ak, süýji önüm, şeker.

  • Bir ýaglyk gandy hem Altynyň gapdalynda ýaglygy bilen ýaýradyp goýdy. (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)

  • Tatýana çaý guýup, gandy süýşürip, Myhmanlara içgin hödür edýärdi. («Sowet Edeiýaty» žurnaly)

Ýazuw düzgüni

Çekimlisi uzyn aýdylýandygy üçin çekimli ses bilen başlanýan goşulma ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem gant - gandym, gandyň.