gandyzlamak gan‧dyz‧la‧mak işlik

Gandyzyna urmak.

  • Artyk heniz oňa jogap bermänkä, ýabysyny gandyzlap, Halnazaryň ogly Bally gelipdi. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

  • Ýola düşdi döküp göwni posuny, Gamçy bilen gandyzlady ýabysyny. (B. Kerbabaýew, Poemalar)


Duş gelýän formalary
  • gandyzlady
  • gandyzlap
  • gandyzlaryna