gandyz gan‧dyz

Itiň, atyň we ş. m. art aýagynyň iç ýüzi, ýamyz.

  • Itleriň gandyzyna çybyklady-da, meni göterip alyp gidip öz öýünde bir mahmal körpäniň üstünde ýatyrdy. (Myraly)

  • Ýabysy samana dyzanda, onuň gandyzyna bir gamçy çalyp, başyny gatyrak silkdi. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)


Duş gelýän formalary
  • gandyzlaryna
  • gandyzyna