gandyrmak gan‧dyr‧mak işlik

[ga:ndyrmak]

 1. Suwsuzlygyny, teşneligini kanagatlandyrmak, iýdirip-içirmek.

  • Çaýdan gandyrmak.

  • Suwa ýakyp gandyrmak.

 2. Göçme manyda Bir zady pugta düşündirmek, ynandyrmak.

  • Hojaýynlara hem-de häkimiýetlere boýun bolmagy gullara gandyrypdyr. (Orta asyrlar taryhy)


Duş gelýän formalary
 • gandyran
 • gandyransoň
 • gandyrar
 • gandyrdy
 • gandyrdygym
 • gandyrdylar
 • gandyrdyň
 • gandyrjak
 • gandyrmaga
 • gandyrmagy
 • gandyrmak
 • gandyrmakdan
 • gandyrmakdy
 • gandyrmaly
 • gandyrmaryn
 • gandyryp
 • gandyrypdyr
 • gandyrypsyňyz
 • gandyrýan
 • gandyrýanlygydyr
 • gandyrýar
 • gandyrýaryn
 • gandyrýarys