gandyrmak işlik

[ga:ndyrmak]

  1. Suwsuzlygyny, teşneligini kanagatlandyrmak, iýdirip-içirmek.

    • Çaýdan gandyrmak.

    • Suwa ýakyp gandyrmak.

  2. Göçme manyda Bir zady pugta düşündirmek, ynandyrmak.

    • Hojaýynlara hem-de häkimiýetlere boýun bolmagy gullara gandyrypdyr. (Orta asyrlar taryhy)