gandar gan‧dar

[ga:nda:r]

Adam öldüren, adam ganyna galan.

 • Gandarymyz-Gitlerden artyk al öji, dogan! (Nury Annagylyç, Saýlanan eserler)

 • Kerim hanyň gandary sen -- diýdiler. (M. Ibrahimow, Ol gün geler)

 • Ata-babamyň gandary, zalym Reýhan, döwüşeli! («Görogly» eposy)


Duş gelýän formalary
 • gandara
 • gandardygyny
 • gandarlar
 • gandarlardy
 • gandarlary
 • gandarlaryň
 • gandarlaryňyz
 • gandarlyk
 • gandary
 • gandarym
 • gandarymdan
 • gandarymy
 • gandarymyz
 • gandarymyň
 • gandarynyň
 • gandaryň
 • gandaryňyzy