ganar ga‧nar

Irimçik dokalan matadan edilýän ullakan halta, gap.

 • Pagta ganaryny dykyp dolduryp. Her gün ýüz kilony goýýar ganara. (N. Pomma, Saýlanan eserler)

 • Halta-ganarymyz galladan doly. («Sowet edebiýaty» žurnaly)


Duş gelýän formalary
 • ganara
 • ganarlar
 • ganarlar-da
 • ganarlara
 • ganarlary
 • ganarlaryn
 • ganarlarynyň
 • ganarlaryň
 • ganarmy
 • ganarmyş
 • ganary
 • ganarym
 • ganarymyz
 • ganaryn
 • ganaryny
 • ganarynyň
 • ganaryň