ganalga ga‧nal‧ga

ganalga bermek

  1. Päsgel bermek, zyýan bermek, bökdenç bolmak.

    • Sary sözleýän wagtynda, Pökgi wala: -- Päheý päheý -- diýip, birnäçe gezek ganalga berjek bolsa-da, ol oňa sözüni kesdirmän, ýüregindäki posuny dökdi. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

  2. Dialektal söz Maý bermek mümkinçilik bermek, ýol bermek.

    • Halnazar baý hem Çerkeze gaýtawul berjek boldy, emma Çerkez oňa-da ganalga bermän dowam etdi. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

    • Şol sebäpli oňa biz öz bildigiçe hojaýynlyk etmäge ganalga bererdik. (A. S. Puşkin, Saýlanan eserler)