gam at

seret gaýgy

  • Meniň gamym, aladam özüme ýetik. (B. Kerbabaýew, Aýsoltan)

  • Emma welin ýene-de Orazgülüň derdi, gamy özüne ýetikdi. (A. Gowşudow, Mähri-Wepa)

gama batmak

Bir zat barada gaýgylanmak, bir zadyň pikirini çekmek.

  • Ýene-de Ýegorjyk birden gama batdy. (A. P. Çehow, Saýlanan eserler)

gamyny iýmek (etmek)

Bir zadyň öňünden ugruna çykmak, aladasyny etmek.

  • Eklenç gamyny etmän, ýaltalygy söýýänler, işe barman, biderek ýatmaklykdan el çekiň! (Ata Salyh, Saýlanan eserler)