galyň 1

Ýuka däl, küti.

 • Ol sülgüniň elindäki galyň kagyzyň bir ýanyndan tutdy. («Kolhoz günleri»)

 • Olaryň ýygnan gerbarileri üç sany galyň albomy emele getirdi. («Pioner» žurnaly)

ýüzi galyň

seret ýüz

 • Biz-ä ýaňky adamlaryň ýüzleriniň hamyny gaty galyň gördük. («Tokmak» žurnaly)

galyň 2

Könelişen söz Gelin edinilende gyz üçin salynýan salgyt.

 • Olar agyr galyň salyp durmazlarmyka diýýän. (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)

 • Sen galyňa garşy bolsaň-da, Hojaguly garşy bolmaýar. (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)

galyň 3

Her birnäçe, käbir bolar-bolmaz.

 • Galyň azgynlar biziň şu günümizi hem köp gördüler. (N. Pomma, Taýlak hyzzyn)


Duş gelýän formalary
 • galyňa
 • galyňam
 • galyňdan
 • galyňdy
 • galyňdygyna
 • galyňdygyny
 • galyňdyr
 • galyňlaryň
 • galyňlyga
 • galyňlygy
 • galyňlygyna
 • galyňlygynda
 • galyňlygyndan
 • galyňlygyny
 • galyňlygynyň
 • galyňlyk
 • galyňlykda
 • galyňlykdyr
 • galyňsyz
 • galyňy
 • galyňyna
 • galyňyndanam
 • galyňyny
 • galyňyň