galmak1 işlik

 1. Ýokary turmak, ýerinden turmak, dikelmek.

  • Ol ýerinden galyp, gazap bilen gygyrdy-da onuň sözüni kesdi. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

 2. Barha ýokarlanmak, ýokary göterilmek, beýgelmek.

  • Ertesi, Gün guşluga galanda, daňylgy köpek çyňsap başlaýar. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

 3. Öňküsinden köpelmek, artmak, ösmek, ýokarlanmak.

  • Bahasy galmak.

 4. Derejesi ýokarlanmak.

  • Ýaz aýlarynda derýanyň suwy barha galýar.

galmak2 işlik

 1. Ýaryşda we ş. m. beýlekilerden soň gelmek, beýlekilerden yzda bolmak, ýeňilmek.

 2. Ýetişip bilmezlik zerarly gitjek ýerine gidip, ugrap bilmezlik.

  • Otludan galmak.

 3. Gitmekligiňi goýbolsun etmek.

  • Komandirowkadan galmak.

 4. Ýatdan çykarylyp galdyrylmak, alynman gaýdylmak.

  • Ýaňky myhmanlaryň düwünçegi galypdyr.

 5. Bar bolmak, bolmagyny dowam etdirmek.

  • Il içinde galan ýarag ulaglary hem alyp gelmäge buýruk berdi. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

 6. Gutarylman taşlanmak, gutarylman goýulmak.

  • Galan işe gar ýagar. (nakyl)

 7. Kömekçi işlik funksiýasynda gelip, aşakdaky ýaly ulanylýar: a) Ysnyşyp gelýän işlikleriniň manylary bilen baglanyşykly hereket aňladýar.

  • Haýran galmak, geň galmak, habarsyz galmak, işsiz galmak;.

 8. B) Ysnyşyp gelýän işligi bilen birlikde gymyldynyň bolup gutaranyny aňladýar.

  • Duýman galmak, öwrenip galmak, bilmän galmak, görüp galmak.