galdyrmak gal‧dyr‧mak 1 işlik

 1. Duran ýerinden ýokary götermek, göterip ýerden aýagyny üzmek.

  • Ol özüniň döwük äýnegini ýokary galdyrdy. (A. Gowşudow, Powestler we hekaýalar)

 2. Göçme manyda Dikeltmek, aýaga galmagyna kömek etmek.

  • Ýigitler, başyňyzy galdyryň biz sizi gurtarmaga geldik. (A. Gowşudow, Saýlanan eserler)

 3. Üstüne çykarmak, göterip üstünde goýmak.

  • Ýüki galdyrmak.

 4. Artdyrmak, ýokarlandyrmak.

  • Halk hojalygyny galdyrmak.

  • Önümçiligi galdyrmak.

gabak galdyrmak

seret gabak

galdyrmak gal‧dyr‧mak 2 işlik

[ga:ldyrmak]

 1. Ýadyňdan çykaryp goýup gaýtmak ýa-da goýup gitmek.

  • Sagady öýde galdyrypdyryn.

 2. Ýitirip ýok etmek, ýitirmek.

  • Çakgyny galdyrmak.

 3. Ýaryşda we ş. m. ýoldaşlaryňdan ozup, olary yzda goýmak.

  • Garlawaç atlary ýüz metr yzda galdyryp, pellehana ilkinji bolup geldi.

 4. Taşlap gitmek, goýup gitmek.

gedaý galdyrmak

seret gedaý

 • Akyla gelmejek salgytlar bilen aç-ýalaňaç, gedaý galdyrdylar. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)


Duş gelýän formalary
 • galdyralyň
 • galdyramok
 • galdyran
 • galdyrana
 • galdyranam
 • galdyranda
 • galdyrandan
 • galdyrandygy
 • galdyrandygymyz
 • galdyrandygyna
 • galdyrandygyny
 • galdyrandygynyň
 • galdyrandyklary
 • galdyrandyklaryny
 • galdyrandyr
 • galdyranlar
 • galdyranlaryň
 • galdyranmyş
 • galdyranok
 • galdyranokdy
 • galdyranoklar
 • galdyransoň
 • galdyrany
 • galdyranym
 • galdyranymyzda
 • galdyranyna
 • galdyranynda
 • galdyranyndan
 • galdyranyny
 • galdyranyň
 • galdyranyňda
 • galdyranyňdan
 • galdyrar
 • galdyrardan
 • galdyrardy
 • galdyrardylar
 • galdyrardyň
 • galdyrarly
 • galdyrarlyk
 • galdyraryn
 • galdyrasy
 • galdyraýmak
 • galdyraýsaň
 • galdyraýyn
 • galdyrdy
 • galdyrdy-da
 • galdyrdygymyz
 • galdyrdyk
 • galdyrdylar
 • galdyrdym
 • galdyrdyň
 • galdyrdyňyz
 • galdyrjagam
 • galdyrjak
 • galdyrjakdy
 • galdyrjakdygyny
 • galdyrma
 • galdyrmady
 • galdyrmadyk
 • galdyrmadylar
 • galdyrmadym
 • galdyrmadymy
 • galdyrmadyň
 • galdyrmaga
 • galdyrmagy
 • galdyrmagyn
 • galdyrmagyna
 • galdyrmagyny
 • galdyrmagyň
 • galdyrmajakdygyny
 • galdyrmak
 • galdyrmakda
 • galdyrmakdan
 • galdyrmakdyr
 • galdyrmaklary
 • galdyrmaklaryny
 • galdyrmaklyga
 • galdyrmaklygy
 • galdyrmaklyk
 • galdyrmaklykda
 • galdyrmakçy
 • galdyrmaly
 • galdyrmalydy
 • galdyrmalydygyny
 • galdyrmalydyr
 • galdyrmalymy
 • galdyrman
 • galdyrmandy
 • galdyrmandygyny
 • galdyrmandyr
 • galdyrmandyrlar
 • galdyrmanyň
 • galdyrmaryn
 • galdyrmasa
 • galdyrmasaň-da
 • galdyrmasyn
 • galdyrmasynyň
 • galdyrmaz
 • galdyrmazdan
 • galdyrmazdy
 • galdyrmazdylar
 • galdyrmazdym
 • galdyrmazlar
 • galdyrmazlygy
 • galdyrmazlygyndan
 • galdyrmazlyk
 • galdyrmazlykda
 • galdyrmaýan
 • galdyrmaýandygyny
 • galdyrmaýanlygyndan
 • galdyrmaýar
 • galdyrmaýardy
 • galdyrmaýardylar
 • galdyrmaýarlar
 • galdyrmaň
 • galdyrsa
 • galdyrsa-da
 • galdyrsak
 • galdyrsam
 • galdyrsana
 • galdyrsaň
 • galdyrsyn
 • galdyrsynlar
 • galdyrybam
 • galdyryp
 • galdyrypdy
 • galdyrypdylar
 • galdyrypdym
 • galdyrypdyr
 • galdyrypdyrlar
 • galdyrypdyryn
 • galdyryň
 • galdyrýan
 • galdyrýan-da
 • galdyrýandygy
 • galdyrýandygyny
 • galdyrýandyr
 • galdyrýanlygyny
 • galdyrýanyňy
 • galdyrýar
 • galdyrýar-da
 • galdyrýardy
 • galdyrýardylar
 • galdyrýarlar
 • galdyrýaryn
 • galdyrýarys