galdyrmak1 işlik

 1. Duran ýerinden ýokary götermek, göterip ýerden aýagyny üzmek.

  • Ol özüniň döwük äýnegini ýokary galdyrdy. (A. Gowşudow, Powestler we hekaýalar)

 2. Göçme manyda Dikeltmek, aýaga galmagyna kömek etmek.

  • Ýigitler, başyňyzy galdyryň biz sizi gurtarmaga geldik. (A. Gowşudow, Saýlanan eserler)

 3. Üstüne çykarmak, göterip üstünde goýmak.

  • Ýüki galdyrmak.

 4. Artdyrmak, ýokarlandyrmak.

  • Halk hojalygyny galdyrmak.

  • Önümçiligi galdyrmak.

gabak galdyrmak

seret gabak

galdyrmak2 işlik

[ga:ldyrmak]

 1. Ýadyňdan çykaryp goýup gaýtmak ýa-da goýup gitmek.

  • Sagady öýde galdyrypdyryn.

 2. Ýitirip ýok etmek, ýitirmek.

  • Çakgyny galdyrmak.

 3. Ýaryşda we ş. m. ýoldaşlaryňdan ozup, olary yzda goýmak.

  • Garlawaç atlary ýüz metr yzda galdyryp, pellehana ilkinji bolup geldi.

 4. Taşlap gitmek, goýup gitmek.

gedaý galdyrmak

seret gedaý

 • Akyla gelmejek salgytlar bilen aç-ýalaňaç, gedaý galdyrdylar. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)