galban gal‧ban

Tümmerip duran, galyp duran.

  • Ýörände, galbaň göwsüniň üstünde oýnaklap, biri-birine owsun atyşyp duran ýogyn hem uzyn gara saçlary bar. (N. Pomma, Sebäbini soň bildim)

  • Ol alma ýaly ak ýaňaklarynyň, galbaň göwsüniň üstünden sallanyp duran gara gotazlarynyň ujuny oýnap, Arzygözele seretdi. (N. Pomma, Taýlak hyzzyn)