galandar

Zyýarat edip, gezip ýören, terkidünýä adam, gedaý, ykmanda.

  • Ol Wahyt galandar ýaly şäher -- şäher aýlanyp, köçe- köçe söküp ýöreniň biridir. (N. Pomma, Sebabini Soň Bildim)

  • Yspyhandan gelip, Mekge-Medinä barýan kyrk galandar peýda boldy. («Görogly» eposy)