gahryman

[gahryma:n]

 1. Özüniň başarjaňlygy, edermençigi bilen gahramançylyk iş eden adam, gahrymanlyk gözkezen adam.

  • Aýsoltana gahryman ady berildi weli, ol Begenjiň gözüne peri bolup göründi. (B. Kerbabaýew, Aýsoltan)

  • Altyn ugrunda boldy gahryman, gahrymanlar mydam bize mähriban. (N. Pomma, Goşgular)

 2. Edebiýat termini Edebi-folklor eserlerinde esas hereket ediji adam.

  • Eseriň baş gahramany.

  • Artyk «Aýgytly Ädim» romanyň gahrymanydyr.

 3. Belli bir döwrüň, zamanyň, hasiýetli aýratynlyklaryny özünden mahsus eden şahs.