gahryman gah‧ry‧man

[gahryma:n]

 1. Özüniň başarjaňlygy, edermenligi bilen gahrymançylyk iş eden adam, gahrymanlyk görkezen adam.

  • Aýsoltana gahryman ady berildi weli, ol Begenjiň gözüne peri bolup göründi. (B. Kerbabaýew, Aýsoltan)

  • Altyn ugrunda boldy gahryman, gahrymanlar mydam bize mähriban. (N. Pomma, Goşgular)

 2. Edebiýat termini Edebi-folklor eserlerinde esas hereket ediji adam.

  • Eseriň baş gahramany.

  • Artyk «Aýgytly Ädim» romanyň gahrymanydyr.

 3. Belli bir döwrüň, zamanyň, häsiýetli aýratynlyklaryny özünden mahsus eden şahs.


Duş gelýän formalary
 • gahrymana
 • gahrymanam
 • gahrymanda
 • gahrymandaky
 • gahrymandan
 • gahrymandy
 • gahrymandygyny
 • gahrymandyr
 • gahrymanlar
 • gahrymanlar-da
 • gahrymanlara
 • gahrymanlaram
 • gahrymanlarda
 • gahrymanlardan
 • gahrymanlardyr
 • gahrymanlary
 • gahrymanlary-da
 • gahrymanlarymyz
 • gahrymanlarymyzy
 • gahrymanlarymyzyň
 • gahrymanlarymyň
 • gahrymanlaryna
 • gahrymanlarynda
 • gahrymanlaryndan
 • gahrymanlaryny
 • gahrymanlarynyň
 • gahrymanlarynyňam
 • gahrymanlaryň
 • gahrymanlaryňyň
 • gahrymanly
 • gahrymanlyga
 • gahrymanlygy
 • gahrymanlygydyr
 • gahrymanlygyna
 • gahrymanlygyny
 • gahrymanlyk
 • gahrymanlykdyr
 • gahrymansyz
 • gahrymany
 • gahrymany-da
 • gahrymanydyr
 • gahrymanym
 • gahrymanymyz
 • gahrymanymyza
 • gahrymanymyzam
 • gahrymanymyzyň
 • gahrymanyna
 • gahrymanynda
 • gahrymanyndaky
 • gahrymanyny
 • gahrymanynyň
 • gahrymanyň
 • gahrymanyňa
 • gahrymanyňyz
 • gahrymanyňyzy