gagyldamak ga‧gyl‧da‧mak işlik

[ga:gyldamak]

Gagyldyly ses çykarmak (gargalaryň, gazlaryň, ördekleriň gagyldysy hakda).

  • Ol çarbaga baryp, çarbagyň içini gezip çykansoň, ahyrda ullakan bir çynaryň başynda gagyldap oturan ala gargany tapýar. («Türkmen halk ertekiler ýygyndysy»)

  • Garga gagyldap, gaz bolmaz, kempir bezenip-gyz. (nakyl)

gagyldap oturmak

Bolmajak zatlary öňünden aýdan bolup oturmak, garagurum sykmak.


Duş gelýän formalary
  • gagyldady
  • gagyldajak
  • gagyldamak
  • gagyldaman
  • gagyldap
  • gagyldaýan
  • gagyldaýar
  • gagyldaýarlar