gagyldamak işlik

[ga:gyldamak]

Gagyldyly ses çykarmak (gargalaryň, gazlaryň, ördekleriň gagyldysy hakda).

  • Ol çarbaga baryp, çarbagyň içini gezip çykansoň, ahyrda ullakan bir çynaryň başynda gagyldap oturan ala gargany tapýar. («Türkmen halk ertekiler ýygyndysy»)

  • Garga gagyldap, gaz bolmaz, kempir bezenip-gyz. (nakyl)

gagyldap oturmak

Bolmajak zatlary öňünden aýdan bolup oturmak, garagurum sykmak.