gadyrdan

[gadyrda:n]

Gadyr-sylag edýän, gadyrly, örän ýakyn, içgin adam.

  • Watana wepadar, goňşa gadyrdan, agzybir halky bar, özi gahryman. («Oktýýabr Ýalkymy»)

  • Gadyrdan galamdaşlar. («Tokmak žurnaly)