gadyr at

 1. Birek-birege goýulýan hormat, sylag, gadyr-gymmat.

  • Gadyryňy bileniň gadyryn bilýärsiň. (R. Seýidow, Bagtlylar)

  • Öwredeniň üçin sag bol dost, men özüm seniň gadyryňy bilerin. (H. Ysmaýylow, Iki Atanyň Ogly)

 2. Bir zadyň gymmaty, höziri, bahasy.

  • Gallanyň gadyry şondan soň bilner. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

  • Zer gadyryny zergär biler. (nakyl)

  • Arynyň zäherini çekmedik, balyň gadyryn näbilsin. (nakyl)

gadyr gijesi

Dini söz seret gije