gadymky ga‧dym‧ky

[gady:mky]

Köne döwürdäki, bir möwrite degişli, geçmişdäki.

  • Emma biz henizem şol gadymky ýagdaýda. (M. Ibrahimow, Ol gün geler)


Duş gelýän formalary
  • gadymkyja
  • gadymkylar
  • gadymkylaryň
  • gadymkysydyr
  • gadymkysyna