gadym

[gady:m]

Has öňki, ozalky, gaty köne, bir möwritdäki.

  • Mergenler gadymdan galan hyrlylarynyň aýaklaryny dikerdiler. (A. Gowşudow, Eserler)

  • Sen hiç wagtda gadym adatyňdan el çekjek däl. (B. Kerbabaýew, Aýsoltan)