gadam ga‧dam

Edilýän ädim.

 • Hersi bir milletden, bir topar adam, deň ýöräp dostlukda deň basyp gadam. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

 • Ençe wagt geçdi iki aradan, Batyrgaý gadamyn ädeli bäri. (B. Kerbabaýew, Aýlar)

 • Derbi-dagyn etdik durup serhetde, Mukaddes topraga gadam atany. (A. Kekilow, Saýlanan eserler)

gadam urmak (basmak)

Öňe hereket etmek, ileri gitmek, ýöremek.

 • Nury diýr, özüňi görkezip onda, ýeňişden-ýeňişe gadam ur öňde. (Nury Annagylyç, Saýlanan eserler)


Duş gelýän formalary
 • gadamda
 • gadamlar
 • gadamlardyr
 • gadamlary
 • gadamlaryna
 • gadamlaryndan
 • gadamlaryny
 • gadamlarynyň
 • gadamy
 • gadamym
 • gadamyn
 • gadamyna
 • gadamynda
 • gadamyndan
 • gadamyny
 • gadamynyň
 • gadamyň
 • gadamyňy