gabat ga‧bat sypat

Bir zadyň göni öňünde, garşysynda duran, garşydaş bolan, göni alnynda.

 • Diňe bir seňki däl, goňşyň goňşusy, seňki dek jaý tutdy goňşyňka gabat. (N. Pomma, Saýlanan eserler)

 • Gabat garşymyzdaky dag kertleriniň üstüni çalymtyk ümür örtüpdi. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

 • Mekdebiň gabat gür baglyk bardy.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem gabat - gabady.

gabat gelmek

 1. Biri bilen duş gelmek, pete-pet bolmak, duşmak.

  • Ol maňa her gün kitaphananyň agzynda ýa-da özünde gabat gelýär. («Tokmak» žurnaly)

 2. Dogry gelmek, laýyk gelmek, bir wagta düşmek.

  • Ol waka meniň okan ýyllaryma gabat gelýär.


Duş gelýän formalary
 • gabada
 • gabady
 • gabadym
 • gabadymdaky
 • gabadyna
 • gabadynda
 • gabadyndaky
 • gabadyndan
 • gabatda
 • gabatdaky
 • gabatdan
 • gabatdyr
 • gabatlaryndaky
 • gabatlygy
 • gabatlykda