gaňtarmak işlik

Atyň uýanyny eýeriň gaşyndan geýdirip, boýnuny gaýşardyp goýmak.

  • Gyratyň başyny gaňtaryp goýupdyrlar. («Görogly» Eposu)

  • Atyň aňyrsyna geçip, uýanyny gaňtaryp, atyň ýallaryny düzedişdirler. (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)