gaňryşyna

gaňryşyna gaýtmak

Biriniň pikirine garşy gitmek, edenine däl diýmek.

  • Biz onuň bolşuny halamasak-da, bu sapar gaňryşyna gaýtmadyk. (N. Pomma, Taýlak hyzzyn)