gaýyp

[ga:ýyp]

Göze görülmeýän, gözden ýitirim bolan.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem gaýyp - gaýyby.

gaýyp bolmak

Gözden ýitmek, görüm-jürüm bolmak, zym-zyýat bolmak.

  • Kimdir biri gerip ýör suwuň boýuny syryp, Birden ol gaýyp bolup gitdi gür baga girip. (Nury Annagylyç, Saýlanan eserler)

  • Bu gyzyň şeýle görnüşi bilen Hoşgeldiniň gözi öwrenişip, bir sekunt geçmänkä, ol surat ene Hoşgeldiniň gözüniň öňünden gaýyp boldy. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)