gaýyk at

Suwda kürek bilen sürülýän gäminiň bir görnüşi.

  • Ilerki burundan bir gaýyk dolandy. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

  • Derýanyň ýüzünde ýelkenli gämiler, ýelkensiz gaýyklar ýüzýärdi. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

  • Olar atjak bolup çenänlerinde, Pöwhe öldüm-öldümde gelip, gaýygyň gyrasyna ýapyşdy, gaýyk ýene düňderildi. (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem gaýyk - gaýygy.