gaýtarmak işlik

 1. Yzyna dolamak, yzyna öwürmek, yzyna ibermek, ugratmak.

  • Aman sürüni yzyna gaýtardy.

  • Arkalaşan ýow gaýtar. (nakyl)

 2. Bir zady yzyna, öňki eýesine bermek, gowşurmak.

 3. Eden söwdaňy, wadaňy goýbolsun etmek, sökmek.

  • Nury lebzinden dändi, eden söwdasyny gaýtardy.

 4. Biriniň eden ýagşylygynyň ýagşylyk bilen aşagyndan çykmak.

 5. Iýeniň agzyndan gelmek, gusmak.

  • Iýenim batmady, gaýtardym.

gelin gaýtarmak

seret gelin

gulak gaýtarmak

seret gulak

 • Mergen uçup barýan ördekleri atmak üçin, goşanyň iki gulagyny hem gaýtardy.

gyz gaýtarmak

seret gyz