gaýry

Başga, özge, ýat.

  • Häzir güneşli respublikamyzda aýal-gyzlaryň mugallyma, pagtaçy, wraç we gaýry hünärlerde işleýänleri müňlerçedir. («Mydam Taýýar» gazeti)

  • Ol bir gaýry ýurt ekeni. («Görogly» eposy)