gaýra gaý‧ra

 1. Demirgazyk-gündogar tarap ileriň garşysyndaky tarap.

  • Tamyň gündogar ileri çüňkünde we günbatar gaýra çüňkünde el pulemýotyny gurdular. (A. Gowşudow, Saýlanan eserler)

 2. Yz, arka tarap, ýeňse.

 3. Gezek, sapar, ýola, mertebe.

  • Içine-de çöwüp bäş-alty gaýra depdi. («Görogly» eposy)

 4. Kömekçi söz rolunda:

  • Olar dagyň gaýrasynda ýerleşdiler.

gaýra basmak

seret basmak

 • Mürzeweniň aty «ýeser», gamçylasaň, gaýra basar. (nakyl)

gaýra çekilmek

Yza süýşmek, yza çekilmek.

 • Jemagat gaýra çekildi. (M. Ibrahimow, Ol gün geler)

 • Aýsoltan öz hereketini duýman, bir ädim gaýra çekildi. (B. Kerbabaýew, Aýsoltan)

gaýra üzülmek

Keselliniň keseli ýagşylanan ýaly bolup, gaýtadan beterlemek nähoşlamak, gaýralamak.

 • Ýöne men syrkaw adam gaýra üzülmesin -- diýip gaýgyrdym. (A. Gowşudow, Eserler)

 • Ýer çeken, ýuwaş, ýuwaş, kakaň eşiderem, onsoň ýene gaýra üzülip öňküdenem beter bolar. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)


Duş gelýän formalary
 • gaýrada
 • gaýradaky
 • gaýradan
 • gaýraly
 • gaýralygyna
 • gaýram
 • gaýramyz
 • gaýramyzda
 • gaýramyzdaky
 • gaýrany
 • gaýranyň
 • gaýrasy
 • gaýrasyna
 • gaýrasynda
 • gaýrasyndaky
 • gaýrasyny
 • gaýraňda
 • gaýraňdan