gaýnatmak işlik

  1. Suwutlygy gaty gyzdyryp, temperaturasyny ýokarlandyryp lakyrdatmak.

    • Eje çaý içseň-ä gaýnadaýyn! («Sowet edebiýaty» žurnaly)

    • Nurberdiniň kalbyndaky hyýaly, bozdy onuň çaý gaýnadýan aýaly. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

  2. Gaýnaýan suwda saklamak, bişirmek.

    • Kirli geýimi gaýnatmak.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -ýar goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem gaýnatmak - gaýnadýar, gaýnadar, gaýnadypdyr.

bogazyňda gaýnatmak

Aýratyn joşgun, heň bilen aýtmak.