gaýmalaşmak gaý‧ma‧laş‧mak işlik

[ga:ýmalaşmak]

 1. Birnäçe bolup, ganat ýaýyşyp uçmak, hawada ýaýylyp ýörüşmek.

  • Al howada gaýmalaşýan guşlaryň, ganatynda görnükli bir haty bar. (A. Kekilow, Saýlanan eserler)

  • Kä ýerde garaguşlar gaýmalaşýardy. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

 2. Bir zadyň töwereginde aýlanyşyp ýörmek, hereket edişip ýörmek.

  • Adamlar howlukmaç gaýmalaşýardy. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

gözüň öňünde gaýmalaşmak

seret göz

 • Oňun gözüniň öňünde otur alamatynyň suraty gaýmalaşýardy. (J. Akyýew, Mergeniň ogly)

 • Olaryň gözleriniň öňünde Aşgabat köçeleri gaýmalaşyp başlady. (A. Gowşudow, Eserler)


Duş gelýän formalary
 • gaýmalaşar
 • gaýmalaşdy
 • gaýmalaşdylar
 • gaýmalaşmak
 • gaýmalaşyp
 • gaýmalaşýan
 • gaýmalaşýanlara
 • gaýmalaşýanlary
 • gaýmalaşýanlaryny
 • gaýmalaşýar
 • gaýmalaşýardy
 • gaýmalaşýardylar
 • gaýmalaşýarlar