gaýmak1 işlik

 1. Süýt bişirilende ýüzünde emele gelýän ýukajyk ýagly gatlak.

  • Bir banka gatyk, ýene bir kürüşgede gaýmak çykardy. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)

  • Gyratyň sagrysynda gaýmak goýsaň bozuljak däldi. («Görogly» eposy)

  • Gitmek üçin gaba gaýmak, ýag saldy. (R. Seýidow, Bagtlylar)

  • Taýlak Hyzzyn çagalaryň içýän süýdünden, iýýän gaýmagyndan tamakyn bolup, bokurdagyny gulkuldalyp otyr. (N. Pomma, Taýlak hyzzyn)

 2. Suwuklygyň we ş. m. ýüzünde emele gelýän ýukajyk örtük.

gaýmak2 işlik

Bogaz bolmak (düýe hakda).

gaýmak3 işlik

[ga:ýmak]

 1. Ganat ýaýyp howada uçmak (guş hakda).

  • Garaguşlar seniň üstüňde gaýýar. (Ata Salyh, Saýlanan eserler)

  • Bir tüýsli ullakan guşlar bu agaçkaryň başyndaky höwürtgeleriň ýanynda gygyryşyp gaýýardylar. (L. N. Tolstoý, Saýlanan eserler)

 2. Zyňylmak zerarly howada ýaýylyp gitmek.

  • Samolýotyň shematik modeli asmanda gaýýardy. («Pioner» žurnaly)

 3. Suwuň ýüzünde göterilip ýörmek, suwda ýüzmek.

  • Suwuň ýüzünde gaýyp ýörjek bolsa, ol gurçujak jähenneme gitsin. (A. P. Çehow, Saýlanan eserler)

 4. Bir ýerden bat bilen ýykylmak, zarply gaýtmak.

  • Men bilemedim näme üçin atlanyp, at üstünden gaýtdyňmy sen, Artykjan? (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)