gaýmak gaý‧mak 1 işlik

 1. Süýt bişirilende ýüzünde emele gelýän ýukajyk ýagly gatlak.

  • Bir banka gatyk, ýene bir kürüşgede gaýmak çykardy. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)

  • Gyratyň sagrysynda gaýmak goýsaň bozuljak däldi. («Görogly» eposy)

  • Gitmek üçin gaba gaýmak, ýag saldy. (R. Seýidow, Bagtlylar)

  • Taýlak Hyzzyn çagalaryň içýän süýdünden, iýýän gaýmagyndan tamakyn bolup, bokurdagyny gulkuldalyp otyr. (N. Pomma, Taýlak hyzzyn)

 2. Suwuklygyň we ş. m. ýüzünde emele gelýän ýukajyk örtük.

gaýmak gaý‧mak 2 işlik

Bogaz bolmak (düýe hakda).

gaýmak gaý‧mak 3 işlik

[ga:ýmak]

 1. Ganat ýaýyp howada uçmak (guş hakda).

  • Garaguşlar seniň üstüňde gaýýar. (Ata Salyh, Saýlanan eserler)

  • Bir tüýsli ullakan guşlar bu agaçkaryň başyndaky höwürtgeleriň ýanynda gygyryşyp gaýýardylar. (L. N. Tolstoý, Saýlanan eserler)

 2. Zyňylmak zerarly howada ýaýylyp gitmek.

  • Samolýotyň shematik modeli asmanda gaýýardy. («Pioner» žurnaly)

 3. Suwuň ýüzünde göterilip ýörmek, suwda ýüzmek.

  • Suwuň ýüzünde gaýyp ýörjek bolsa, ol gurçujak jähenneme gitsin. (A. P. Çehow, Saýlanan eserler)

 4. Bir ýerden bat bilen ýykylmak, zarply gaýtmak.

  • Men bilemedim näme üçin atlanyp, at üstünden gaýtdyňmy sen, Artykjan? (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)


Duş gelýän formalary
 • gaýaly
 • gaýan
 • gaýana
 • gaýany
 • gaýanyň
 • gaýardyk
 • gaýarsyň
 • gaýasy
 • gaýdy
 • gaýdym
 • gaýdymy
 • gaýdyň
 • gaýgyn
 • gaýma
 • gaýmadyk
 • gaýmaga
 • gaýmagy
 • gaýmagyn
 • gaýmagyndan
 • gaýmagyny
 • gaýmagynyň
 • gaýmagyň
 • gaýmak
 • gaýmakdan
 • gaýmaklygy
 • gaýmaklygyna
 • gaýmalary
 • gaýmaly
 • gaýmasy
 • gaýmasyny
 • gaýmasynyň
 • gaýmaz
 • gaýmaýardy
 • gaýyp
 • gaýypdyrlar
 • gaýyplar
 • gaýyň
 • gaýýan
 • gaýýandyr
 • gaýýar
 • gaýýardy
 • gaýýardylar