gaýma gaý‧ma

Maşyn tikini ýaly örän maýda edilip tikilýän tikiniň bir görnüşi.

  • Näzik onuň-munuň halysyny dokap, gaýmasyny gaýap, keşdesini çekip, el hünäri bilen hyzmat edýärdi. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)

  • Hakykatdan-da garry ýaş başyndan bu gyza keşde etmek, gaýma gaýamak, haly çitmek ýaly el hünäri işlerini öwredip başlamagy bilen oňa edepli bolmak terbiýesini-de berip başlapdy. (A. Gowşudow, Mähri-Wepa)


Duş gelýän formalary
  • gaýmada
  • gaýmadyk
  • gaýmadyr
  • gaýmalary
  • gaýmaly
  • gaýmasy
  • gaýmasyny
  • gaýmasynyň